Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

คณะครู บุคลากร

 

 

นายวรวุฒิ อันปัญญา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Tel. 09-5734-7854
 
 
 
นายทวีศักดิ์   พรมมงคล   นายวีระพงษ์ กองพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Tel. 08-9714-9499   Tel.08-4180-8039
     
  :: คณะครู :: บุคลากร ::  
     
นางนิศากร  จิตผดุงวิทย์ นางภัทรภร  นาเมืองรักษ์ นางเสาวลักษณ์ เชนธันยพัฒน์
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-6455-8088 Tel. 08-6228-9383 Tel. 08-4428-7209
     
นางสุวัฒนา  งอสอน นางวรรณิพา  วงษ์สงคราม นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-6229-2525 Tel. 08-4428-7451 Tel. 08-9808-7791
     
นางสาวจิตติมา  จันทรมา นางอุดมทรัพย์  ภู่ยินดี นายวิชิต  พันพละ
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-9274-2777 Tel. 08-4601-1289 Tel. 08-1727-7067
     
นางสาวประทับใจ  ไชยเดช นางสาวกันตา รัตนวงศ์วสวัสดิ์ นางสาวกันตา รัตนวงศ์วสวัสดิ์
ครู  คศ.3 ครู  คศ. 3 ครู  คศ.3
Tel. 08-0746-2036 Tel. 08-5452-4352 Tel. 08-6906-7709
     
นางบุญญาภา พินิจพล นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา นางพลพิมล ลุนเสนา
ครู  คศ. 3 ครู  คศ.3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-7696-4451 Tel. 08-0188-8513 Tel. 08-6855-1919
     
นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย นายสุวิทย์ ศิริรวง นางนัฐฐพัชร์ ประจันตะเสน
ครู  คศ.3 ครู  คศ.2 ครู  คศ.2
Tel. 08-9187-1113 Tel. 08-6856-7002 Tel. 09-9018-5767
     
นางละมุล ศรีราช นางสาวสมใจ พัดขุนทด นางสาวรัสรินทร์ พรรณสุวรรณ
ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครู คศ.1
Tel. 08-1431-6146 Tel. 08-9187-1113 Tel. 08-9187-1113
     
นางสาวกนกวรรณ กาญจนรัชต์ นางจุลลดา ทำประเสริฐ นายวรวีร์ ทบลม
ครู  คศ.1 ครู  คศ.1 ครู  คศ. 1
Tel. 08-5004-4518 Tel. 08-3329-3360 Tel. 062-124-5654
     
นายภมร  เพ็ชรแท้ นางจุฑาทิพย์  พันทองหล่อ นางบังอร  อินอุ่นโชติ
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู
Tel. 08-7435-2293 Tel. 08-0746-6448 Tel. 08-1584-3794
     
   
  นางสาวธิดารัตน์ แก้วเรือง  
  ผู้ช่วยครู  
  Tel.08-3151-1123  
     
  :: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน ::  
 
นางสาวสุจิตรา ศิริพงษ์ นางสาวอัจฉริยา วิเศษเขลา นางสาวพัชรินทร์ วรดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Tel. 08-6455-3378 Tel. 08-9942-6630 Tel. 06-2141-0329
     
  :: นักการภารโรง :: ลูกจ้าง ::  
     
นายอดุลย์ศักดิ์ คำพิลัง นายสุขสันต์  รุณวาทย์ นายประวิทย์ จำปาขาว
นักการภารโรง นักการภารโรง นักการภารโรง
Tel. 08-0005-5658 Tel. 08-7432-9860 Tel.08-9576-8330
     
นายวัชรชัย  ประชา นายพันพิสิทธิ์ ดวงปักษ์ใต้ นางสาวบุบผา  ทองชา
นักการภารโรง พนักงานขับรถ แม่ครัว
Tel. 08-4684-5539 Tel. 08-9622-3454 Tel. 08-3500-2552
     
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297