Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประถมศึกษาปีที่ 1-3

 
 
 
T106
นางพรพิมล ลุนเสนา

ครู คศ.3

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3
Tel. 08-6855-1919
ครูประจำชั้น ป.1
 
 
 
T110 T104
นางสาวศรีสุดา กุลอัก นางสาวจารุวรรณ  มูลปลา
ครู คศ.3 ผู้ช่วคครู
Tel. 08-6906-7709 Tel. 06-5312-5006
ครูประจำชั้น ป.2 ครูประจำชั้น ป.3
   
   
T209.jpg   
 นางสาวหทัยพร พรหมเทศ  
 ครู คศ.3  
 Tel. 08-9630-0101  
 ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297