Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประถมศึกษาปีที่ 4-6

 
 
 
T207
นางสาวสมใจ พัดขุดทด
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
Tel. 08-5452-4352
ครูประจำชั้น ป.6
 
 
 
T202 T2010 T204
นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ นายพงศ์พิทักษ์ อุสาย นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา
ครู คศ.3 ครู คศ.2  ครู คศ.3
Tel. 08-9808-7791 Tel. 08-1557-9514  Tel. 08-0188-8513
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครูประจำชั้น ป.5/2 ครูประจำชั้น ป.6
     
     
T210 T211 Art
นางสาวรุ่งอัมพร จำนงพันธ์ นางสาวศลิษา  ศรีเชียงสา นายธวัชชัย ยาวะระ
ผู้ช่วยครู  ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู
Tel. 08-0974-3775  Tel. 06-4426-4049 Tel. 09-9203-3024
 ครูประจำชั้น ป.5/1   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
     
     
     
     
     
     
 
     
 
     
     
     
     
 
 
     
       
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 

   

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297