Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ผลงานนักเรียน

::  ปีการศึกษา 2561-2562  ::

ภาพกิจกรรมต่าง

   

    มหกรรมจัดการศึกษาท้่องถิ่นระดับประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ได้รับรางวัลชมเชย (รองชนะเลิศอับดับ4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   

ชนะเลิศ
   มหกรรมจัดการศึกษาท้่องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 1

   

ชนะเลิศ
  การประกวดมิสรีไซเคิล ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรม Secrt of Love Season 4"รักออกแบบได้" ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   

รองชนะเลิศอับดับ 1
  การแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ โดย "ISUZU" บริษัท โค้วยูฮะมอเตอร์ จำกัด ณ จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2561

   

รางวัล
งานมหัสจรรย์พรรณไม้นานาชาติประจำปี 2561 ณ บึงทุ่งสร้างเทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมวาดภาพระบายสี ได้รับรางวัลการสร้างสรรค์งานดอกไม้นานาชาติ

   
   
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297