Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

worawoot

ดร.วรวุฒิ อันปัญญา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
 
 
  T3 
....................................  นางกุลรัก ไชยราชา 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
   
T204
นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       
pornyamorn T106 T207 T301
นางพรยมล  เฉิดรัศมี นางพลพิมล ลุนเสนา นางสาวสมใจ พัดขุดทด นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล หัวหน้าสายชั้น ป.1-ป.3 หัวหน้าสายชั้น ป.4-ป.6 หัวหน้าสายชั้น ม.1-ม.3
       
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297