Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ชวนเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ชวนเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567  ณ ห้องประชุมโพธิสาร

285

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐานสากล

อบรมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐานระดับสากล 7/12/2566

โดย นายสมเจตน์ นาชัยสินธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

269

265

267

268

263

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ๒๕๖๖

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

53

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297