Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 1300 น. - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมโพธิสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 

177

181

179

182

180

 183

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297