Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School )

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School )

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโพธิสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน การรณรงค์ในการ นำภาชนะส่วนตัว เช่น กล่องข้าวพลาสติกหรือปิ่นโต ช้อนส้อม และแก้วน้ำดื่มส่วนตัว มาใช้ที่โรงเรียนเพื่อเป็นการลดขยะภายในโรงเรียน 

185

184

186

187

189

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297