Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น

มาให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมโพธิสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

190

191

192

193

194

195

 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297