Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์"โนนทันเกมส์65"

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์"โนนทันเกมส์"

ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

206

207

208

209

210

215

213

214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297