Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2566

🥰 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2566 🥰

ระดับชั้นมัธยมศึกษาห้องเรียนทักษะอาชีพ

21

22

23

24

25

26

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297