Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี 1/2566

😁 การตรวจสุขภาพช่องปากจากคุณหมอศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 😁

ประจำปีการศึกษา 1/2566

32

33

34

35

36

37

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297