Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

กิจกรรมการฉีดวัคซีนนักเรียน

ภาพบรรยากาศลูกๆนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี

ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก ตามนโยบายรัฐบาล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE)

20
21
22
26
23
25
24

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297