Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 
 
 
นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
ครู  คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 /ครูประจำชั้น ม.2
Tel. 08-9187-1113
 
   
นายวิชิต พันพละ นางสาวกันตา รัตนวงศ์สวัสดิ์
ครู  คศ.3 ครู  คศ. 3
Tel.  08-1727-7067 Tel. 08-7696-4451
ครูประจำชั้น ม.3 ครูประจำชั้น ม.3
   
นางสาวจิตติมา จันทรมา นางจุลลดา ทำประเสริฐ
ครู  คศ. 3 ครู คศ.1
Tel. 08-9274-2777 Tel. 08-3329-3360
ครูประจำชั้น ม.1 ครูประจำชั้น ม.1
   
นายภมร เพ็ชรแท้ นางละมุล ศรีราช
ผู้ช่วยครู ครู  คศ. 2
Tel. 08-7435-2293 Tel. 08-1431-6146
ครูประจำชั้น ม.2
ครูประจำชั้น ม.3
   
   
   
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297