Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 
 
 
T301
นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 
ครูประจำชั้น ม.3/2
 Tel. 08-9187-1113
 
           
T304         T302            T303
นางสาวจิตติมา จันทรมา นายวิชิต พันพละ นางสาวกันตา รัตนวงศ์สวัสดิ์
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-9274-2777 Tel.  08-1727-7067 Tel. 08-7696-4451
ครูประจำชั้น ม.3/1 ครูประจำชั้น ม.1/1 ครูประจำชั้น ม.1/2
                                                                                                                             
     
T312 T206     T208
นางละมุล ศรีราช นางสาวกนกวรรณ กาญจนรัชต์ นายวรวีร์ ทบลม
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2
Tel. 08-1431-6146 Tel. 08-5004-4518 Tel. 062-124-5654
ครูประจำชั้น ม.1/2 ครูประจำชั้น ม.2/2  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมปีที่ 1-3 
     
     
T309 T310  
นายภมร เพ็ชรแท้ นายเมษยน เพ็ญธิสาร  
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู  
Tel. 06-1943-8328 Tel. 09-0956-5685  
ครูประจำชั้น ม.2/1  ครูประจำชั้น ม.2/2    
      
       
     
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297