Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ระเบียบโรงเรียน

 

ระเบียบโรงเรียน

เพื่อให้ระเบียบโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ว่าด้วยการปฏิบัติของนักเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงและให้ตราเป็นระเบียบ ใช้ดังต่อไปนี้
    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2555
    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
    ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ที่มีอยู่เดิมบรรดาระเบียบประกาศหรือข้อตกลงอื่น ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
    ข้อ 4 ให้รองผู้อำนวยการเป็นผู้รักษาการตาระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดหรืออนุมัติ
    ข้อ 5 การปฏิบัติตนโดยทั่วไปของนักเรียน
       5.1 นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่โรงเรียนกำหนดไว้โดยเคร่งครัด เช่น
         5.1.1 นักเรียนทุกคนต้องมีผู้ปกครองถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2522 ถ้านักเรียนเปลี่ยนผู้ปกครองใหม่จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ เพื่อทำทะเบียนประวัติใหม่และนำผู้ปกครองมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้าผู้อำนายการ
         5.1.2 นักเรียนทุกคนจะต้องแต่งกายตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักเรียนที่โรงเรียนตราเป็นระเบียบไว้
         5.1.3 นักเรียนทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียน และนำติดตัวมาทุกครั้งที่เข้ามาโรงเรียน
       5.2 นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนสม่ำเสมอ ตรงเวลา การหยุดเรียนไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบว่าด้วยการลา
       5.3 นักเรียนทุกคนจะต้องมีประชาธิปไตย อันอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้อง เข้าใจหน้าที่และสิทธิของตน และรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น
       5.4 นักเรียนทุกคนจะต้องไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
       5.5 นักเรียนทุกคนต้องไม่นำอุปกรณ์การพนันมาโรงเรียน หรือไม่เล่นการพนันทุกประเภท
       5.6 นักเรียนทุกคนจะต้องไม่นำเครื่องประดับหรือของใช้เกินความจำเป็นมาโรงเรียน เช่นกำไล สร้อยคอ แหวน ต่างหู แว่นกันแดด วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง กล้อง เครื่องเล่น หนังสือภาพเทปบันทึก สิ่งผิดศีลธรรม (หากมีความจำเป็นต้องนำมาเพื่อประกอบการเรียนนั้น จะต้องขออนุญาตฝ่ายกิจการนักเรียนก่อน)
       5.7 นักเรียนทุกคนต้องไม่ครอบครอง เสพบุหรี่ ยาเสพติด สุรา หรือของมึนเมาทุกชนิด
       5.8 นักเรียนทุกคนพึงปฏิบัติเป็นคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักเกรงใจผู้อื่น
       5.9 นักเรียนทุกคนต้องไม่นำอาวุธหรือของประดิษฐ์อื่นใด ที่ก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
       5.10 นักเรียนจะต้องไม่ล้อเลียนหรือข่มขู่ หรือก้าวร้าว หรือทำอันตรายบุคคลอื่น
       5.11 นักเรียนทุกคนพึงละเว้นการทะเลาะวิวาทหรือการกระทำใดที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะทุกคนจะต้องช่วยกันประสานสามัคคี และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะให้มั่นคงถาวร
       5.12 นักเรียนทุกคนพึงเป็นคนที่มีความขยันขันแข็ง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและหมู่คณะ
       5.13 นักเรียนทุกคนพึงเป็นผู้เสียสละทั้งกำลังกายและกำลังสมอง ช่วยเหลืองานต่างๆเพื่อพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้าน
       5.14 นักเรียนทุกคนพึงถือเป็นหน้าที่ของตนจะช่วยกันเสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีความเจริญขึ้นเป็นลำดับ
       5.15 นักเรียนทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินทุกชนิดของโรงเรียนให้คงทนถาวร หากผู้ใดทำให้ชำรุดเสียหาย ผู้นั้นต้องรู้สำนึกในความรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางโรงเรียน
       5.16 นักเรียนพึงเป็นคนดี กล้าหาญ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรรู้จักอดกลั้น รู้จักกาลเทศะ และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป
    ข้อ 6 การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียน
       6.1 นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือชุดลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด ผู้บำเบ็ญประโยชน์ หรือชุดนักศึกษาวิชาทหารมาโรงเรียน
       6.2 นักเรียนมีเครื่องเขียน แบบเรียน ให้ครบ
       6.3 เมื่อเลิกเรียนแล้ว ให้เรียบกลับบ้าน เว้นแต่จะมีครู ควบคุมการฝึกซ้อมหรือการเล่น
       6.4 ในวันหยุดราชการ วันหยุดเรียน ถ้าโรงเรียนมีความประสงค์จะให้นักเรียนมาโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมใดๆ จะมีหนังสือขออนุญาตให้ผู้ปกครองรับทราบ และอนุญาตก่อนทุกครั้ง
       6.5 การมาดรงเรียนในวักหยุดเรียน แต่ยังคงเป็นวันราชการตามปกตินักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะมาเด็ดขาด
    ข้อ 7 การปฏิบัติตนก่อนเข้าเรียน
       7.1 เมื่อสัญญาณครั้งที่ 1 เพลงมาร์ชโรงเรียนเปิด นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวเรียบร้อย นักเรียนคนใดอยู่ในโรงอาหาร หรือหลบตามห้องเรียน อื่นๆ ถือว่าผิดระเบียบต้องถูกลงโทษ แล้วบักทึกพฤติกรรม
       7.2 เวลา 08.05 น. เคารพธงชาติทุกคนต้องร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตน ด้วยความสงบเรียบร้อยในแถว แล้วฟังการอบรมจากครู
       7.3 การเข้าห้องเรียนต้องเดินเป็นแถวเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ
    ข้อ 8 การใช้ยานพาหนะเข้า-ออก บริเวณโรงเรียน
       8.1 ตอนเช้าก่อนเข้าเรียนให้นักเรียนเข้าประตูเมื่อถึงประตูให้หยุดรถก่อน แล้วทำความเคารพ ครูเวรที่ประตู แล้วจูงรถเลยผ่านเข้ามาในบริเวณโรงเรียนกำหนดให้โดยไม่เร่งเครื่องยนต์อันเป็นที่รำคราญแก่คนอื่น แล้วเอาไปจอดในโรงรถ
       8.2 สำหรับรถรับ-ส่งนักเรียนไม่อนุญาตให้เข้ามารับนักเรียนในบริเวณเว้นแต่ในช่วงที่มีฝนตก
    ข้อ 9 แนวการปฏิบัติการใช้รถภายในบริเวณโรงเรียน
       9.1 ให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
       9.2 ให้นักเรียนที่ขับขี่รถจักยานยนต์ เมื่อมาถึงประตูให้จอดไหว้ครูเวรก่อนแล้วปฏิบัติตามข้อ 8.1
       9.3 ห้ามขับขี่รถจักยานยนต์ในเวลาเรียน
    ข้อ 10 แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่มาสาย
       10.1 รายงานตัวต่อครูเวรหน้าประตู เพื่อทำกิจกรรมตามความเหมาะสม
       10.2 เสร็จแล้วให้ครูเวรหรือครูเวรหน้าประตู แจ้งฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อทราบโดยจดรายชื่อพร้อมจำนวน
       10.3 นักเรียนที่มาสายจะต้องถูกตัดคะแนนว่าด้วยระเบียบของการตัดคะแนน
    ข้อ 11 การปฏิบัติเมื่ออยู่ในอาคารเรียน
       11.1 ไม่วิ่งหรือเล่นเกมส์ต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ ปิงปองในห้องเรียนหรืออาคารเรียนอื่น ๆ ให้เล่นในที่ที่จัดให้เท่านั้น
       11.2 ให้ช่วยทำความสะอาดห้องเรียน ให้เป็นระเบียบ สะอาดสวยงาม
       11.3 ไม่ทำเสียงดังอึกทึกรบกวนห้องเรียนอื่น ๆ ที่กำลังเรียนอยู่
       11.4 ไม่ปีนหรือนั่งลูกกรง ราวบันได เล่นกันบนอาคารเรียน ปีนขึ้นบนหลังคา ชายคา ไต่ ตามท่อระบายน้ำ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนได้
       11.5 ไม่ขีดเขียนข้อความรูปภาพ เส้น ให้เกิดรอยตามผนังอาคารเรียน ห้องเรียน กระดานดำ ห้องน้ำ ห้องสมุด หรือเครื่องใช้ของโรงเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
       11.6 การเดินบนอาคารให้ชิดขวา
    ข้อ 12 การปฏิบัติตนในห้อง
       12.1 นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบ ไม่คุย หรือเล่นในห้องตั้งใจเรียนฟังคำอธิบายของครูด้วยความเคารพ ไม่รุกจากที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
       12.2 ไม่ออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
       12.3 ไม่นำวิชาอื่น ๆ มาทำโดยที่ครูผู้สอนไม่อนุญาต
       12.4 เมื่อครู ไม่เข้าห้องเรียนเกิน 15 นาที ไปแล้วให้หัวหน้าชั้นเรียนรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มสาระหรือฝ่ายวิชาการ หรือครูท่านใดท่านหนึ่งเพื่อจะได้แก้ไขต่อไป
    ข้อ 13 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกนอกห้องเรียนขณะที่มีการเรียนการสอน
       13.1 ในระหว่างที่มีชั่วโมงการสอน นักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียน จะไปอยู่ในห้องสมุด ห้องพยาบาล โรงอาหาร หรือในที่อื่นๆ ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากครูผู้สอนเป็นลายลักษณ์อักษร
       13.2 ถ้ามีความจำเป็นต้องการออกนอกห้องเรียน ให้ขออนุญาต จากครูผู้ที่กำลังสอน ไม่ควรออกนอกห้องเรียนในคาบที่เข้าห้องตอนเช้า เละหลังพักกลางวัน
    ข้อ 14 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการมาสาย
       14.1 นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ (ช่วงเวลา 08.10 น.)
       14.2 การมาหลังเคารพธงชาติถือว่ามาสาย นักเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้
         ก. เข้าแถวอยู่ที่ถนนหลังธงชาติ
         ข. ลงรายชื่อมาสายที่สี่แยกโรงรถ
         ค. ให้ฝ่ายกิจการนักเรียนทำสถิติการมาสายของนักเรียนแต่ละคน เละบันทึกประวัติต่อไป
         ง. สำหรับนักเรียนที่มาสายบ่อยครั้ง (ตั้งแต่ 3 ครั้ง ขึ้นไป) โรงเรียนจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
              - ทำโทษตามสมควร
              - เชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อหาทางแก้ไข
    ข้อ 15 การปฏิบัติตนในการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
       เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียน จะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของครู จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยพลการไม่ได้ จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นอันอาจนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตและชื่อเสียงของโรงเรียนหากนักเรียนมรธุระจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องได้รับอนุญาตก่อน
    ข้อ 16 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลากิจ-ป่วย
       16.1 การลาหยุดโรงเรียนทุกครั้งนักเรียนจะต้องยื่นใบลากิจหรือลาป่วยต่อครูประจำชั้น ตามเหตุผลที่เป็นจริง
       16.2 ท้ายของใบลา ให้ผู้ปกครองเขียนคำว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความนี้เป็นจริง” แล้วลงชื่อกำกับ (จะต้องเป็นลายเซ็นของผู้ปกครองที่นำมามอบตัวเท่านั้น)
       16.3 ถ้าปรากฏว่านักเรียนคนใดปลอมลายเซ็นผู้ปกครองให้ลงโทษสถานหนักฐานปลอมแปลงเอกสาร และแจ้งความเท็จแก่ทางโรงเรียน
       16.4 หากนักเรียนขาดโรงเรียนโดยไม่ส่งใบลา หรือไม่ได้รับการแจ้งจากผู้ปกครองถึง 2 วัน จะต้องดำเนินการดังนี้
         ก. ครูประจำชั้นจะส่งใบแจ้งผู้ปกครองครั้งที่ 1 หากไม่ได้รับการติดต่อภายใน 3 วัน โดยทางโรงเรียนไม่ทราบสาเหตุ
         ข. จะเชิญผู้ปกครองมาพบ
         ค. หากผู้ปกครองไม่มาติดต่ออีก ฝ่ายกิจการนักเรียนจะเสนอผู้อำนวยการเพื่อสั่งพักการเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ
    ข้อ 17 การปฏิบัติตนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในห้องเรียน
       17.1 นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด รวมทั้งรักษาเครื่องแต่งกายของตนเองให้เรียนร้อยอยู่เสมอ
       17.2 ทำความสะอาดห้องเรียนทุกวัน ตาม วัน เวลา ที่ครูประจำชั้นกำหนดให้
       17.3 ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องเรียน และทรัพย์สินต่างๆ ขิงห้องเรียนให้อยู่ในสภาพดีและเรียบร้อยอยู่เสมอ
       17.4 ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้ออกนอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
       17.5 ไม่ขีดเขียนโต๊ะ ม้านั่ง ฝาผนัง ประตูหน้าต่างของห้องเรียน และส้วมให้สกปรก ไม่ทำลายสิ่งของดังกล่าวให้ชำรุดเสียหาย
       17.6 ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย และรับโทษจากโรงเรียนในกรณีทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน
    ข้อ 18 การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร
       18.1 ให้รับประทานอาหารในโรงอาหารเท่านั้น
       18.2 ไม่รับประทานอาหารก่อนเวลาพัก หรือก่อนเวลาที่โรงเรียนกำหนดตอนเช้าเวลา 07.00 น. – 08.00 น. ตอนเที่ยงเวลา 12.00 น. - 12.50 น.
       18.3 ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานในห้องเรียนโดยเด็ดขาด
       18.4 ไม่นำภาชนะใส่อาหารทุกชนิดขึ้นไปบนอาคารเรียน
       18.5 นักเรียนที่นำอาหารมาจากบ้านให้นำมารับประทานที่โรงอาหาร
       18.6 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้นำภาชนะ ที่ใส่เศษอาหารไปเทเศษอาหารลงในภาชนะที่เตรียมไว้แล้ว นำช้อนกับภาชนะใส่อาหารวางไว้บนโต๊ะที่จัดให้อย่างเรียบร้อย
       18.7 ให้นำถุงพลาสติกที่ใส่น้ำทิ้งลงในขยะห้ามทิ้งทั่วไป
       18.8 ให้รับประทานอาหารด้วยกิริยามารยาทที่เรียบร้อย ไม่นั่งยองๆบนเก้าอี้ เมื่ออิ่มแล้วรีบลุกเพื่อที่คนอื่นจะได้ใช้บ้าง
    ข้อ 19 การปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพ
       การแสดงความเคารพ เป็นการแสดงออกถึงผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดี โรงเรียนได้กำหนดหลักปฏิบัติเพื่อสร้างอุปนิสัยให้นักเรียนรู้จักเคารพครู และผู้ใหญ่ดังนี้
       19.1 การแสดงความเคารพภายในโรงเรียน
         19.1.1 ก่อนเข้าสถานศึกษาให้ทำความเคารพสถานศึกษาโดยไหว้พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 1 ครั้ง (ถ้ามีกระเป๋า หรือสิ่งของที่ถืออยู่ให้วางกับพื้น)
         19.1.2 นักเรียนให้ความเคารพความนับถือครูทุกท่านของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันและโรงเรียนอื่น
         19.1.3 เมื่อนัดเรียนนั่งหรือยืนกับที่ ครูเดินผ่านในระยะใกล้พอสมควรให้แสดงความเคารพโดยยืนตรงแล้วไหว้
         19.1.4 เมื่อนักเรียนเดินสวนกับครูให้แสดงความเคารพโดยหยุดยืนแล้วยกมือไหว้
         19.1.5 เมื่อนักเรียนเดินตามหลังครู ไม่ควรชิงขึ้นหน้านอกจากจำเป็นจริงๆ แต่ต้องกล่าวขอโทษหรืออนุญาตเสียก่อน
         19.1.6 ครูเดินตามหลังนักเรียนระยะใกล้ควรหยุดให้อาจารย์เดินผ่านไปก่อน
         19.1.7 ลูกเสือหรือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ที่อยู่ในเครื่องแบบให้ทำความเคารพแบบลูกเสือ - เนตรนารี หรือนักศึกษาวิชาทหาร
       19.2 การแสดงความเคารพในห้องเรียน
         19.2.1 เมื่อครูเข้ามาในห้องเรียนหัวหน้าชั้นควรบอกนักเรียน....(ถ้าทุกคนทำงานให้หยุด)”เคารพ” ทุกคนยืนขึ้นแล้วยกมือพร้อมกับกล่าวคำว่า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ
         19.2.2 นักเรียนเข้าพบครู เพื่อรับคำแนะนำไต่ถามข้อสงสัยรับสมุดแบบฝึกหัด หรืออื่นๆ ให้ยืนห่างโต๊ะ 1 ก้าว(พอสมควร) พร้อมยกมือไหว้และเมื่อเข้าไปรับสมุดหรืองานจากอาจารย์ควรเข้าแถวรับ ไม่ควรยืนล้อมโต๊ะครู
         19.2.3 นักเรียนที่ยืนพูดกับครู ต้องยืนตรงในลักษณะสำรวม เมื่อพูดเสร็จแล้วให้แสดงความเคารพโดยการโค้งคำนับหรือยกมือไหว้
         19.2.4 เมื่อผู้ใหญ่ทางราชการมาเยี่ยมโรงเรียน ให้นักเรียนฟังคำสั่งจากครูที่กำลังสอนขณะนั้น หากนักเรียนพบเห็นผู้ใหญ่เข้ามาบริเวณโรงเรียนนักเรียนจะต้องทำความเคารพด้วย
         19.2.5 เมื่อหมดคาบการสอน ให้หัวหน้าห้องบอกว่า “นักเรียนเคารพ” ทุกคนยืนขึ้นยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าขอบคุณครับ (ขอบคุณค่ะ) พร้อมกัน
       19.3 การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน
เมื่อนักเรียนพบครู ภายนอกโรงเรียนให้แสดงความเคารพทุกครั้ง โดยกล่าวคำว่า “สวัสดีค่ะ” แล้วทักทายปราศรัยแก่ครู ตามโอกาส
       19.4 นักเรียนไม่ต้องทำความเคารพในโอกาสดังนี้
         19.4.1 เมื่อได้รับอนุญาต
         19.4.2 เมื่อขับขี่ยานพาหนะหรืออยู่ในที่คับขัน
    ข้อ 20 แนวปฏิบัติการขอใบรับรองความประพฤติ
       นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอใบรับรองความประพฤติจากทางโรงเรียน เพื่อนำไปประกอบในการสมัครงานหรือศึกษาต่อให้ปฏิบัติดังนี้
       20.1 ขอใบรับรองจากฝ่ายกิจการนักเรียน
       20.2 กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน พร้อมรูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น รูปถ่ายจะต้องเห็นชื่อและรหัส ท.น.ท. ที่ชัดเจน
       20.3 ยื่นเสนอต่อหัวหน้าระดับเพื่อขอความคิดเห็น
       20.4 ยื่นเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อพิจารณาเสนอความคิดเห็น
       20.5 ติดต่อขอใบรับรองความประพฤติตามเวลาที่นัดหมาย
       20.6 สำหรับนักเรียน ม.3 และ ม. 6 ให้ยื่นใบคำร้องก่อน 1 เดือน ก่อนจะปิดภาคเรียน

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557            

 

(....................................................................................)              
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน             

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297