Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์
“จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีมาตรฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง

นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข ภายใต้บริบทศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21”

 

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
3. พัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง

 

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. การส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น
3. การพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การพัฒนาคุณภาพครู
5. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
6. การพัฒนาความพร้อมของสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
7. การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
3. โรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูมีคุณภาพ
5. โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน
8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ

 


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297