Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

คณะครู บุคลากร

 

worawoot

ดร.วรวุฒิ อันปัญญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 Tel. 09-5734-7854
 
 
    T3 
........................................................   นางกุลรัก ไชยราชา 
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 Tel.    Tel. 08-0536-5922
     
  :: คณะครู :: บุคลากร ::  
     
T102 T304  T202
นางภัทรภร  นาเมืองรักษ์   นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ
ครู คศ.3 ครู คศ.3  ครู คศ.3
Tel. 08-6228-9383 นางสาวจิตติมา  จันทรมา Tel. 08-9808-7791
   Tel. 08-9274-2777  
T302 T201 T303
นายวิชิต  พันพละ นางอุดมทรัพย์  ภู่ยินดี นางสาวกันตา รัตนวงศ์วสวัสดิ์
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-1727-7067 Tel. 08-4601-1289 Tel. 08-5452-4352
     
T101 T204 T110
นางบุญญาภา พินิจพล นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา นางสาวศรีสุดา กุลอัก
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3
Tel. 08-7696-4451 Tel. 08-0188-8513 Tel. 08-6906-7709
     
T301  T106  T207
นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย นางพรพิมล ลุนเสนา  นางสาวสมใจ พัดขุนทด  
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.2
Tel. 08-9187-1113 Tel. 08-6855-1919  Tel. 08-6906-7709
    Tel. 08-5452-4352 
 T312 T305 T206
นางละมุล ศรีราช  นางจุลลดา ทำประเสริฐ นางสาวกนกวรรณ กาญจนรัชต์
ครู คศ.2 ครู คศ.2
ครู คศ.2
Tel. 08-1431-6146  Tel. 08-3329-3360 Tel. 08-5004-4518
     
T209.jpg  T2010 T208
นางสาวหทัยพร พรหมเทศ นายพงศ์พิทักษ์ อุสาย  นายวรวีร์ ทบลม
ครู คศ.3  ครู คศ.2 ครู คศ.2
Tel. 08-9630-0101  Tel. 08-1557-9514  Tel. 062-124-5654
     
T001    pornyamorn
นางดวงนภา พละดร    นางพรยมล  เฉิดรัศมี
ครู คศ.1   ครู คศ.2
Tel. 09-7010-1481 Tel. 09-6337-2232 
     
T309  T003 T310
นายภมร  เพ็ชรแท้  นางบังอร  อินอุ่นโชติ นายเมษยน เพ็ญธิสาร
ผู้ช่วยครู  ผู้ช่วยครู  ผู้ช่วยครู
Tel. 061-9438-328 Tel. 08-1584-3794 Tel. 09-0956-5685
     
 T210  T104 T211 
นางสาวรุ่งอัมพร จำนงพันธ์  นางสาวจารุวรรณ  มูลปลา นางสาวศลิษา  ศรีเชียงสา   
ผู้ช่วยครู  ผู้ช่วยครู  ผู้ช่วยครู
Tel.08-0974-3775   Tel. 06-5312-5006    Tel. 06-4426-4049
     

Soong

  Art
นายประชุมพงษ์  กองจันทร์ดี   นายธวัชชัย ยาวะระ
ผู้ช่วยครู    ผู้ช่วยครู  
Tel    Tel. 09-9203-3024 
     
     
  :: เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน ::   
     

 T401.jpg

T311.jpg  T402
นางสาวสุจิตรา ศิริพงษ์ นางสาวชนิญญา ไชยปรีชา นางสาวรุ่งมณี ฤกษ์จารุทัศน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
Tel. 08-6455-3378  Tel. 09-4468-5114   Tel. 09-4924-3477 
     
     
 
  :: นักการภารโรง ::   
   :: พ่อครัว แม่ครัว พนักงานขับรถ  ::   
     
T502 T503 T504
นายสุขสันต์  รุณวาทย์ นายประวิทย์ จำปาขาว นายวัชรชัย  ประชา
นักการภารโรง นักการภารโรง นักการภารโรง
Tel. 08-7432-9860 Tel.08-9576-8330 Tel. 08-4684-5539
     
T505  T506  T507 
 นายอนันต์ สิงห์นาง นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเชียงสา  นางสาวธันยพร  ทองราช
 พนักงานขับรถ พ่อครัว แม่ครัว
 Tel. 06-1696-9374  Tel. 09-0924-8985 Tel. 
     
     
     
     
     
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297