Copyright 2021 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประถมศึกษาปีที่ 1-3

 
 
 
นางภัทรภร  นาเมืองรักษ์

ครู  คศ. 3

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3
Tel. 08-6228-9383
ครูประจำชั้น ป.3
 
 
 
นางนิศากร  จิตผดุงวิทย์ นางวรรณิพา วงษ์สงคราม
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 06-2936-3825 Tel. 08-4428-7451
ครูประจำชั้น ป.1/2 ครูประจำชั้น ป.2
   
นางสาวศรีสุดา กุลอัก นางสาวรัสรินทร์ พรรณสุวรรณ
ครู  คศ. 3 ครู คศ.1
Tel. 08-6906-7709 Tel. 08-1964-8694
ครูประจำชั้น ป.1/1 ครูประจำชั้น ป.2
   
   
นางบุญญาภา พินิจพล นางสาวธิดารัตน์ แก้วเรือง
ครู  คศ.3 ผู้ช่วยครู
Tel. 08-4428-7451 Tel. 08-3151-1123
ครูประจำชั้น ป.3 ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   
   
   
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297