Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประถมศึกษาปีที่ 4-6

 
 
 
T201
นางอุดมทรัพย์ ภู่ยินดี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6
Tel. 09-7223-5963
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
T202 T208 T204
นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ นายวรวีร์ ทบลม นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา
ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.3
Tel. 08-9808-7791 Tel. 062-124-5654 Tel. 08-0188-8513
ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
     
     
T209.jpg T207 T2010
นางสาวหทัยพร พรหมเทศ นางสาวสมใจ พัดขุดทด นายพงศ์พิทักษ์ อุสาย
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2 
Tel. 08-9630-0101 Tel. 08-5452-4352 Tel. 08-1557-9514 
ครูประจำชั้น ป.6/1 ครูประจำชั้น ป.6/2 ครูประจำชั้น ป.5/2
     
     
T210 T211 Art 
นางสาวรุ่งอัมพร จำนงพันธ์ นางสาวศลิษา  ศรีเชียงสา นายธวัชชัย ยาวะระ
ผู้ช่วยครู  ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครู
Tel. 08-0974-3775  Tel. 06-4426-4049 Tel. 09-9203-3024
 ครูประจำชั้น ป.5/1 
 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
     
 
     
     
     
     
 
 
     
       
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297