Copyright 2023 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

อนุบาล

 
T001
นางดวงนภา พละดร
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครู คศ.1
 Tel. 09-7010-1481
ครูประชำชั้นอนุบาล 2 
 
 
 
ครู 
 Tel. 
ครูประชำชั้นอนุบาล 3
 
นางพรยมล  เฉิดรัศมี
ครู คศ.1
 Tel. 09-6337-2232
ครูประชำชั้นอนุบาล 2
 
T02
นางบังอร อินอุ่นโชต
ผู้ช่วยครู
Tel. 08-0746-6448
ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล
       
     
     
     
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297