Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ประกาศ

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ประกาศ1

ประกาศ2

 งานนำเสนอ3

 งานนำเสนอ.4

งานนำเสนอ5 

งานนำเสนอ6 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297