นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
 
 
 
นายทวีศักดิ์ พรมมงคล
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน