ผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel.
 
นายทวีศักดิ์   พรมมงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel. 08-9714-9499
 
:: คณะครู :: บุคลากร ::
 
น.ส.อุรารักษ์  ลากุลเพลิน นายเชียน  กับกระโทก นางละอองดาว  จิตร์มาต
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-6226-9249 Tel. 08-7435-3674 Tel. 08-9570-6635
     
 
นางบานเย็น  เวียงวะลัย   นางสุภาวดี  แสงโฮง
ครู  คศ. 3   ครู  คศ. 3
Tel. 08-1471-3091   Tel. 08-4684-5828
     
นางภัทรภร  นาเมืองรักษ์ นางวรรณิพา  วงษ์สงคราม นางวรินทร์  จันทร์ฝาย
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-6228-9383 Tel. 08-4428-7451 Tel. 08-6580-9188
     
นางสาวสุมาลี  ขวาแซ้น นางอรวรรณ อุ่นไธสง นางนิศากร  จิตผดุงวิทย์
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-5003-7265 Tel. 08-9711-0542 Tel. 08-6455-8088
     
นางเพ็ญสวาท  พันธ์แก้ว นางสุวัฒนา  งอสอน นางบุญยนุช  บุญปัญญาวัฏ
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-9617-3378 Tel. 08-6229-2525 Tel. 08-8331-0055
     
นางอุดมทรัพย์  ภู่ยินดี นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ นางฉวีวรรณ  ธรรมแสง
ครู  คศ. 2 ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 2
Tel. 08-4601-1289 Tel. 08-9808-7791 Tel. 08-9840-1295
     
นายวิชิต  พันพละ นางสาวจวงจันทร์  พิจารโชติ นางสาวจิติมา  จันทรมา
ครู  คศ. 2 ครู  คศ. 2 ครู  คศ. 2
Tel. 08-1727-7067 Tel. 08-7235-8060 Tel. 08-9274-2777
     
น.ส.ประทับใจ  ไชยเดช นายภมร  เพ็ชรแท้ น.ส.สมใจ  สอาด
ครู  คศ. 2 ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
Tel. 08-0746-2036 Tel. 08-7435-2293 Tel. 08-5452-4352
     
นางบังอร  อินอุ่นโชต นางจุฑาทิพย์  พันทองหล่อ นางธนิตา  เขจรรักษ์
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
Tel. 08-0746-6448 Tel. 08-1584-3794 Tel. 08-6394-0515
     
   
  น.ส.สุจิตรา ศิริพงษ์  
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
  Tel. 09-4297-6099  
     
:: นักการภารโรง :: ลูกจ้าง ::
     
นายอดุลย์ศักดิ์ คำพิลัง นายประวิทย์ จำปาขาว นายวัชรชัย  ประชา
นักการภารโรง นักการภารโรง นักการภารโรง
Tel. 08-0005-5658 Tel. Tel. 08-4684-5539
     
นายสุขสันต์  รุณวาทย์ นางสาวบุบผา  ทองชา นายอาณัฐวุฒิ  ทองมนต์
นักการภารโรง แม่ครัว พี่อครัว
Tel. 08-7432-9860 Tel. 08-3500-2552 Tel.
     
   
  นายบุญจันทร์  ทำมาน้อย  
  พนักงานขับรถ  
  Tel. 08-0182-6368  
     
  กลับขึ้นข้างบน