นายสมศักดิ์  วิไลแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel. 08-9942-2650
 
นายพัฒนา   ยอดสะอึ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel. 08-1546-0482
       
   
  นางอรวรรณ อุ่นไธสง  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6  
  ครู  คศ. 3  
  Tel. 08-9711-0542  
       
นางเจือจันทน์ ดาทุมมา นางสุภาวดี  แสงโฮง
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-5002-7363 Tel. 08-4684-5828
   
นางวรินทร์ จันทร์ผาย นางสุวัฒนา  งอสอน
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-6580-9188 Tel. 08-6229-2525
   
นางพอสม  ภู่ยินดี  นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ
ครู  คศ. 2 ครู  คศ. 2
Tel. 08-9573-1954 Tel. 08-9808-7791
   
นางธนิตา  เขจรรักษ์
ครูผู้ช่วย
Tel. 08-7224-1010