นางอรวรรณ อุ่นไธสง

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6

ครู  คศ. 3
Tel. 08-9711-0542
 
 
 
 
       
   
  นางสาวอุรารักษ์ ลากุลเพลิน  
  ครู  คศ. 3  
  Tel. 08-6226-9249  
     
       
นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ นางสุภาวดี  แสงโฮง
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-9808-7791 Tel. 08-4684-5828
   
นางวรินทร์ จันทร์ผาย นางสุวัฒนา  งอสอน
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-6580-9188 Tel. 08-6229-2525
   
นางพอสม  ภู่ยินดี  นางสาวจิตติมา จันทรมา
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 2
Tel. 08-9573-1954 Tel. 08-9274-2777