นายสมศักดิ์  วิไลแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel. 08-9942-2650
 
นายทวีศักดิ์ พรมมงคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel. 08-9714-9499
       
   
  นางอรวรรณ อุ่นไธสง  
  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6  
  ครู  คศ. 3  
  Tel. 08-9711-0542  
       
นางสาวอุรารักษ์ ลากุลเพลิน นางสุภาวดี  แสงโฮง
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-6226-9249 Tel. 08-4684-5828
   
นางวรินทร์ จันทร์ผาย นางสุวัฒนา  งอสอน
ครู  คศ. 3 ครู  คศ. 3
Tel. 08-6580-9188 Tel. 08-6229-2525
   
นางพอสม  ภู่ยินดี  นางสาวอาภรณ์  ปกิรณะ
ครู  คศ. 2 ครู  คศ. 3
Tel. 08-9573-1954 Tel. 08-9808-7791