โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันผ่านแล้วกับการประเมินสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ.

ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560

  • ชั้นอนุบาลปีที่ 2 รับจำนวน 40 คน (เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2555)

  • ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับจำนวน 20 คน (เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2554)

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจำนวน 80 คน (เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2547)

  • ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 -15.30 น. ณ ห้องธุรการ (ในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์)

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานธุรการ โทร. 043-225-297 , 081-2602067  ,  www.nonthun.ac.th