โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทันผ่านแล้วกับการประเมินสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ.

 

ประกาศ

รายละเอียดค่าหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายละเอียด)

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานธุรการ โทร. 043-225-297 , 081-2602067  ,  www.nonthun.ac.th