Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

นางวชิราภรณ์  สุทธิประภา

ครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษ

ชื่อเรื่อง       ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง MY HOUSE ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา       นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา
ปีการศึกษา   2561
 
นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
ครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษ
ผู้ศึกษา        นางสาวกรสุดา สร้อยน้อย
ปีการศึกษา    2561
 
 01
นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้ศึกษา        นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์
ปีการศึกษา    2563
ชื่อเรื่อง     
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้เรียนในศตวรรษที่21ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานเทศบาลนครขอนแก่น
ผู้ศึกษา        นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์
ปีการศึกษา    2564
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297