Copyright 2024 - โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนภาษาจีน

เรื่อง การรับสมัครคัดสรรบุคคลเพ่ื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

tnt35

tnt36

tnt37

 
 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 
เว็บไซต์ : www.nonthun.ac.th  |  เฟสบุ๊ค : ลูกโนนทัน ก้าวทันโลก
Tel. 043-225297